Regulamin klubu

R E G U L A M I N

Klubu Czubatka Dworska

powołanego przy
Stowarzyszeniu Hodowców Drobiu Rasowego - Czubatka Polska.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

1.       Klub powołany jest z inicjatywy hodowców, należących do Stowarzyszenia Hodowców Drobiu Rasowego - Czubatka Polska.

2.       Klub działa przy Stowarzyszeniu Hodowców Drobiu Rasowego - Czubatka Polska (dalej Stowarzyszenie).

3.       Siedzibą Klubu jest siedziba Stowarzyszenia.

4.       Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 2.

1.      Działalność  Klubu jest zgodna ze Statutem Stowarzyszenia.

2.      Klub ma prawo do używania pieczęci, logotypu, proporców, odznak i obrączek rodowych zgodnie z przepisami Stowarzyszenia.

3.      Klub opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków.

4.      Działalność Klubu finansowana jest  ze  składek członkowskich i nie obciąża Stowarzyszenia.

5.      Czas trwania Klubu jest nieograniczony.


Rozdział II

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 3.

Członkiem Klubu może być hodowca, miłośnik, sympatyk, który:

1.       Jest członkiem Stowarzyszenia, członkiem związku zagranicznego wchodzącego w skład Federacji Europejskiej (EE)  lub miłośnikiem czy sympatykiem .

2.       Złoży pisemną deklarację członka klubu oraz dokona opłaty wpisowego.

3.       Osoba nie niepełnoletnia  złoży pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.

 

§ 4.

Prawa członka Klubu

 

1.       Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich władz Klubu.

2.       Dostępność do szkoleń, zebrań i imprez organizowanych przez Klub.

3.       Korzystanie z porad i pomocy w zakresie obowiązującego Statutu i regulaminów.

4.       Możliwość udziału w konkursach, wystawach i pokazach organizowanych przez Klub.

5.       Składanie wniosków co do działalności Klubu.

 

§ 5.

Obowiązki członka Klubu

 

1.       Przestrzeganie  postanowień Regulaminu Klubu oraz uchwał i decyzji Zarządu.

2.       Branie udziału w szkoleniach i zdobywanie wymaganych uprawnień.

3.       Czynne uczestniczenie w wystawach i pokazach klubowych.

 

4.       Regularne uiszczanie składki członkowskiej w terminach ustalonych przez Zarząd.

5.       Dbanie o dobre imię Klubu.

§ 6.

Ustanie członkostwa:

 

Ustanie członkostwa następuje w wyniku:

1.       Wystąpienie z Klubu poprzez pisemną rezygnację.

2.       Skreślenie, na wniosek skarbnika, z powodu zalegania z opłatą członkowską.

3.       Wykluczenie, na wniosek Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.

4.       Śmierć członka.

 

Od decyzji Zarządu w sprawie ustania członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Członków.

Rozdział III
Cele i Środki działania Klubu

§ 7.

1.       Skupianie jak największej rzeszy hodowców, miłośników i sympatyków kur rasy czubatka dworska.

2.       Organizacja i efektywny rozwój hodowli kur rasy czubatka dworska, prowadzenie corocznej analizy jakościowej i ilościowej stanu hodowli.

3.       Szerzenie wiedzy na temat kur rasy czubatka dworska.

 

§ 8.

Klub realizuje swoje cele poprzez:

1.       Propagowanie planowej hodowli w oparciu na hodowli zachowawczej i rozwojowej.

2.       Organizowanie konkursów, wystaw, pokazów i spotkań klubowych.

3.       Szerzenie idei zorganizowanej pracy hodowlanej, propagowanie i wspieranie hodowli rasy.

4.       Prowadzenie corocznej analizy jakościowej i ilościowej stanu hodowli.

5.       Uczestnictwo Klubu i jego członków w krajowych i zagranicznych wystawach i pokazach.

6.       Organizacja szkoleń dla członków Klubu z zakresu hodowli, pielęgnacji, żywienia, genetyki i zdrowia.

7.       Współpracę z podobnymi klubami w kraju i za granicą.

Rozdział IV
Władze Klubu

§ 9.

1.       Zjazd Członków Klubu

2.       Zarząd Klubu

§ 10.

1.       Zjazd Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

2.       Zjazd zwoływany jest przez Zarząd Klubu co roku, do 31 marca.

3.       Zjazd sprawozdawczo-wyborczy zwoływany jest przez Zarząd Klubu co 4 lata, do 31 marca.

4.       Nadzwyczajny Zjazd Członków Klubu może być zwołany w każdym czasie na pisemny wniosek co najmniej 1/3 Członków Klubu w terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku do Zarządu Klubu.

5.       Członkowie Klubu oraz Zarząd Stowarzyszenia o zwołaniu Zjazdu Członków Klubu powiadamiani są z co najmniej 20 dniowym wyprzedzeniem.

6.       Zjazd Członków Klubu podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów.

7.       Obrady są prawomocne przy udziale co najmniej połowy Członków Klubu.

8.       Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym.

 

§ 11.

Kompetencje Zjazdu Członków Klubu

 

1.       Uchwalanie kierunków działania zgodnie z Regulaminem Klubu i Statutem Stowarzyszenia.

2.       Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz Klubu, a także rozpatrywanie sprawozdań władz Stowarzyszenia i Sadu Koleżeńskiego w sprawach dotyczących Klubu.

3.       Udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu.

4.       Wybór 3 osobowego Zarządu Klubu.

5.       Rozpatrywanie wniosków , w tym wniosków Władz Klubu i odwołań od ich decyzji.

6.       Uchwalanie wysokości opłat członkowskich i wpisowego.

 

§ 12.

Zarząd Klubu

 

1.       Zarząd jest organem wykonawczym kierującym całokształtem działalności Klubu.

2.       Zarząd składa się z przewodniczącego, sekretarza i członka.

3.       Zarząd może uzupełnić swój skład drogą kooptacji, nie więcej jednak niż o połowę.

4.       Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwały mogą być podejmowane korespondencyjnie, np. pocztą elektroniczną.

5.       Zarząd Klubu odbywa zebrania  w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

6.       Kadencja Zarządu Klubu trwa 4 lata.

§ 13.

Kompetencje Zarządu Klubu

 

1.       Kierowanie bieżącą działalnością Klubu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.       Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

3.       Zarządzanie majątkiem Klubu .

4.       Przyjmowanie i skreślanie członków Klubu.

5.       Proponowanie Zjazdowi Członków Klubu wysokości składek członkowskich i wpisowego.

6.       Zwoływanie Zjazdów Członków i realizowanie podjętych uchwał.

7.       Opracowywanie sprawozdań z działalności i przedkładanie ich na Zjeździe Członków Klubu oraz na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.

 

§ 14.

Rozstrzyganie sporów

 

Sprawy sporów i nieporozumień pomiędzy członkami Klubu, a także pomiędzy Zarządem i członkami Klubu, Zarządem Stowarzyszenia, rozpatruje i rozstrzyga Sąd Koleżeński Stowarzyszenia, zgodnie ze swoimi uprawnieniami.

Rozdział V

Reprezentowanie Klubu

 

§ 15.

1.       Klub jest reprezentowany przez przewodniczącego Klubu.

2.       Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli przez Klub wymagane jest uzyskanie zgody Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16.

Zmiany regulaminu i rozwiązanie Klubu

 

1.       Zatwierdzenie i zmiana Regulaminu Klubu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

2.       Rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Zjazdu Członków Klubu podjętej zwykłą większością. Decyzja o rozwiązaniu Klubu wymaga akceptacji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

3.       W razie rozwiązywania Klubu - Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia określa przeznaczenie majątku i powołuje w tym celu Komisję Likwidacyjną.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 17.

Niniejszy Regulamin Klubu obowiązuje od dnia uchwalenia tj. 04.10.2016r.

 

Przewodniczący Zarządu Klubu

Mirosław Szwedor